Baza de date wipo dezvoltare. Account Options


RO رومانيا Hotărârea nr.

How to use Microsoft Access - Beginner Tutorial

II din Hotărârea nr. Hotărârea Guvernului nr. Articolul 1 1 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

WIPO Arbitration and Mediation Center

Articolul 2 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecției proprietății industriale în România și aplică politica Guvernului în domeniu. Articolul 3 1 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci exercită următoarele atribuții principale: 1. Articolul 4 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci dezvoltă relații cu instituțiile similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale și regionale de proprietate industrială și reprezintă România în organizațiile internaționale și regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat.

Articolul 5 1 În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci funcționează direcții conduse de directori, salarizați conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

  1. Dublați seminarul dvs de dating
  2. OMPI invita expertii din domeniul tehnologiilor verzi, mandatari autorizati in domeniul proprietatii intelectuale, ingineri sau consultanti in protectia mediului, sa beneficieze de Registrul WIPO GREEN ROSP, sa-si inregistreze gratuit serviciile prestate si sa imbunatateasca vizibilitatea acestora in cadrul comunitatii globale a tehnologiilor verzi.

Articolul 6 1 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este condus de un director general numit prin decizie a primministrului. Articolul 7 1 Pe lângă directorul general funcționează colegiul de conducere, ca organ consultativ.

Componența și atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general. Articolul 8 Structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă, potrivit dispozițiilor legale, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.

baza de date wipo dezvoltare

Articolul 9 În exercitarea atribuțiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației baza de date wipo dezvoltare centrale din subordinea Guvernului.

Articolul 10 Cheltuielile de funcționare ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se finanțează din veniturile proprii realizate. Articolul 11 Salariile personalului se stabilesc în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.

baza de date wipo dezvoltare

Articolul 12 Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terți se stabilesc prin ordin al directorului general. Articolul 13 În structura Oficiului baza de date wipo dezvoltare Stat pentru Invenții și Mărci se pot înființa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuții formarea și pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietății industriale în România, precum și editarea materialelor de promovare din domeniul său de activitate.

Articolul 14 1 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale de promovare a proprietății industriale, existente pe lângă universități, camere de comerț și altele asemenea, prin acordarea de asistență tehnică, consultanță și dotare, potrivit legislației în vigoare.

  • Mn dating de viteză
  • WIPO PROOF - un nou instrument lansat de OMPI | Bizlaw

Articolul 15 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicațiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donații și contribuții, destinate special acestui scop, în condițiile legii. Articolul 16 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.

Traducere "WIPO" în română

Articolul 17 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 18 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.

baza de date wipo dezvoltare

II din Hotărârea Guvernului nr.